Η THALIS E.Sπροσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αξιοποιώντας τις πλέον αξιόπιστες τεχνολογίες, για να ικανοποιήσει τις σύνθετες ανάγκες από το σημείο της συλλογής, της κατασκευής και της διαχείρισης της υποδομής, της επεξεργασίας των υλικών έως και την ανάκτηση ενέργειας ως αναπόσπαστο τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

sterea 1

Οι υπηρεσίες μας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και αποτελεσματική διαχείριση κόστους με παράλληλη διασφάλιση της αειφορίας. Βασικές κατηγορίες των  στερεών απόβλητών είναι τα  Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) και τα ειδικά απόβλητα.

apovlita

Η THALIS E.S. προωθεί:

  • Τη χρήση συγχρόνων μέσων και μεθόδων αποκομιδής και μεταφοράς (logistics).
  • Την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών και τεχνολογικά προηγμένων διαδικασιών επεξεργασίας αποβλήτων, με σκοπό την μεγιστοποίηση του ποσοστού ανακύκλωσης και αξιοποίησης των στερεών απορριμμάτων.
  • Την κατασκευή ασφαλών χώρων υγειονομικής ταφής του μη αξιοποιήσιμου ποσοστού.
  • Τη σύγχρονη λειτουργία και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων.

 Infographics4

Η THALIS E.S  προτείνει εξειδικευμένες λύσεις που στηρίζονται στην  περιβαλλοντικά πιο συμφέρουσα μέθοδο επεξεργασίας, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

  • Μηχανική επεξεργασία και διαχωρισμός υλικών, σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας Αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
  • Αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση και βιοξήρανση).
  • Αναερόβια επεξεργασία  αποβλήτων.
  • Θερμικές επεξεργασίες απορριμμάτων (πυρόλυση, αεριοποίηση, τεχνική πλάσματος).
  • Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων / υπολειμμάτων.
  • Ηλιακή ξήρανση Ιλύος προς παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου ή οργανικού λιπάσματος.

Κεντρική μας επιδίωξη είναι η κατασκευή και λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων  με το μικρότερο κόστος την υψηλότερη απόδοση  και το βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα..