Η THALIS E.S.προσφέρει ολοκληρωμένες αποτελεσματικές λύσεις, turnkey projects, σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου και τεχνολογίας.

Τα συστήματα αναερόβιας χώνευσης που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων μπορούν να ταξινομηθούν στη βάση τεσσάρων κύριων χαρακτηριστικών, που προσδιορίζουν και τον τύπο της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας:

1. Τη θερμοκρασία.

2. Τη συγκέντρωση των στερεών.

3. Το σύστημα ανάδευσης.

4. Τον αριθμό των φάσεων / αντιδραστήρων.

Οι δύο συνηθέστεροι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι:

  • Χαμηλής συγκέντρωσης στερεών , γνωστά με τον όρο συστήματα «υγρής» αναερόβιας χώνευσης (“wet” digestion, <10%TS), στα οποία χρησιμοποιούνται αντιδραστήρες πλήρους αναμίξεως (CSTR)

 Graphic anaeroviagr

  • Υψηλής συγκέντρωσης στερεών ,γνωστά με τον όρο «ξηρής» αναερόβιας χώνευσης (“dry” digestion, 25-40%TS), στα οποία χρησιμοποιούνται αντιδραστήρες εμβολικής ροής (PFR). Υπάρχουν επίσης οι αντιδραστήρες Batch που λειτουργούν συνήθως σε υψηλή συγκέντρωση στερεών.