Η THALIS E.S προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, αναλύει τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες ώστε να εκπονήσει τη βέλτιστη χωροθέτηση των κατάλληλων κάδων συλλογής αλλά και των βέλτιστων δρομολογίων, που στοχεύουν στη διασφάλιση υψηλών επιδόσεων αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων με το χαμηλότερο κόστος.

Η εταιρεία διαθέτει όλες τις άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, ειδικά οχήματα συλλογής απορριμμάτων, μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων, σύγχρονο εξοπλισμό καθαρισμού. Διασφαλίζει υπεύθυνη μεταφορά όλων των τύπων απορριμμάτων και υλικών προς ανακύκλωση, επεξεργασία ή διάθεση. Παρέχει την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του λειτουργικού κόστους για τον πελάτη.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες στη διαχείριση του στόλου οχημάτων και των κάδων συλλογής μέσω on-line συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης με χρήση της δορυφορικής τεχνολογία GPS. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται στους Ο.Τ.Α και στους ιδιώτες συστηματική και ασφαλής αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων.