Η THALIS E.Sπροσφέρει ολοκληρωμένες αποτελεσματικές λύσεις σε turnkey projects. Οι λύσεις που προτείνονται είναι ευέλικτες, πάντα στη βάση του διαθέσιμου κεφαλαίου επένδυσης, της μείωσης του υπολείμματος και του βαθμού ανάκτησης των προϊόντων και της επίτευξης βέλτιστου λειτουργικού κόστους.

Οι μέθοδοι μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων επιτρέπουν σε πρώτη φάση το διαχωρισμό των μετάλλων και του οργανικού κλάσματος που περιέχεται στα υπό επεξεργασία σύμμεικτα απορρίμματα, ενώ ανάλογα με την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί είναι δυνατή η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί κ.α.) ή δευτερογενούς καυσίμου που αποτελείται από μείγμα πλαστικών και χαρτιού (RDF-refused derived fuel) ή και οργανικού (SRF-solid recovered fuel).

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής και μετά από αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών, γίνεται η επιλογή του βέλτιστου σχεδιασμού με στόχους:

 • Τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών (π.χ. χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί κτλ.).
 • Το διαχωρισμό και προετοιμασία των αποβλήτων για το επόμενο στάδιο επεξεργασίας.
 • Την αφαίρεση ανεπιθύμητων υλικών από τα εισερχόμενα απόβλητα.
 • Το διαχωρισμό του κλάσματος με υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο.

Συνοπτικά οι βασικότερες τεχνολογίες μηχανικής επεξεργασίας είναι:

 • Κοσκίνιση.
 • Αεροδιαχωρισμός.
 • Βαλλιστικός διαχωρισμός.
 • Μαγνητικός διαχωρισμός.
 • Διαχωρισμός μη μαγνητιζόμενων μετάλλων.
 • Τεμαχισμός –Θρυμματισμός.
 • Διαχωρισμός με  επίπλευση.
 • Οπτικός διαχωρισμός.
 • Χειροδιαλογή.

Όλα τα τελικά προϊόντα μπορούν να αποθηκευτούν και να διοχετευτούν στην αγορά ή σε χώρους διάθεσης είτε σε μορφή χύδην είτε δεματοποιημένα.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική προστασία του χώρου της μηχανικής διαλογής με συστήματα απόσμησης, αποκονίωσης εξαερισμού και προσφέρει λύσεις για οποιαδήποτε απαίτηση διαχείρισης ρύπων ή άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων.