Εγκατάσταση όπου λαμβάνει χώρα η φόρτωση των στερεών αποβλήτων από ένα μέσο συλλογής σε άλλο μέσο μεταφοράς, με ταυτόχρονη μείωση του όγκου τους, μέσω κινητής ή μόνιμης εγκατάστασης. Είναι απαραίτητες σε ένα σύγχρονο σύστημα για  την επίτευξη βέλτιστης περιβαλλοντικά, χρονικά, οικονομικά λύσης για μια ασφαλή  αποτελεσματική διάθεση.

Ως "μόνιμος" θεωρείται ο σταθμός μεταφόρτωσης, όπου όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατάλληλη συμπίεση και "συσκευασία" των στερεών αποβλήτων συντελούνται στο χώρο των κτιριοδομικών εγκαταστάσεων του, προκειμένου τα στερεά απόβλητα να μεταφερθούν σε χώρο τελικής διάθεσης, από ειδικά για το σκοπό αυτό οχήματα.

Ως "κινητός" σταθμός μεταφόρτωσης θεωρείται συνήθως, οιοσδήποτε τύπος φορτηγού οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό και υπερκατασκευή για τη συμπίεση και "συσκευασία" των απορριμμάτων, χωρίς τη μεσολάβηση παγίων εγκαταστάσεων συμπίεσης.

Η THALIS E.Sπροκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση σε κάθε περίπτωση ΟΤΑ, ΦΟΣΔΑ ή ιδιώτη διαστασιολογεί και μελετά συνολικά το σύστημα μόνιμου ή κινητού σταθμού μεταφόρτωσης  λαμβάνοντας όλες τις κρίσιμες παραμέτρους :

  1. Το είδος των απορριμμάτων.
  2. Την ποσότητα των απορριμμάτων.
  3. Τη χωροθέτηση.
  4. Τον αριθμό των διαθέσιμων οχημάτων και container.
  5. Την περιβαλλοντική όχληση με την αντιμετώπιση των οσμών, στραγγισμάτων, σκόνης και καυσαερίων.
  6. Την ασφάλεια.
  7. Την ευελιξία.
  8. Το συνολικό κόστος επένδυσης και λειτουργία μαζί με τη συλλογή.