Η THALIS E.S. έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ανάληψης σύνθετων έργων για την πλήρη και μόνιμη αποκατάσταση και διαχείριση ρυπασμένων εδαφών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, χώρων διάθεσης αποβλήτων και ορυχείων. Οι προσφερόμενες λύσεις για την ανάκτηση των εδαφών είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές.

Οι αποκαταστάσεις εδαφών αφορούν σε:

Αποκαταστάσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Η ανεξέλεγκτη διάθεση ή/και ταφή αστικών αποβλήτων κατά το παρελθόν,  έχει δημιουργήσει εστίες ρυπασμένων εδαφών. Σε αυτές τις περιοχές, πέραν της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω οσμών, πυρκαγιών και ανάπτυξης παθογόνων μολύνσεων, έχουν μολυνθεί  οι υδροφορείς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στη διαχείριση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων τόσο στην άρδευση όσο και στην αστική ύδρευση.

Η THALIS E.SS.Aδιαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα αυτό, έχοντας αποκαταστήσει σημαντικότατο αριθμό τέτοιων ΧΑΔΑ στην Ελλάδα.

 Προσφέρει συστήματα:

 • Ιnsitu επεξεργασίας στραγγισμάτων.
 • Mονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων.
 • Προστασίας του υπεδάφους από ρύπανση.
 • Aπόσμησης ,απαερίωσης του χώρου.
 • Eλεγχόμενης καύσης και ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου.
 • Aνάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Aναδιάταξης απορριμματικού ανάγλυφου.
 • Προστασίας - γεωτεχνικής ενίσχυσης πρανών.
 • Kάλυψης και προστασίας του χώρου.
 • Oργανωμένων φυτεύσεων -ένταξης του χώρου στο περιβάλλον.
 • Aρδεύσεων.
 • Περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Έργα

 

Αποκαταστάσεις Ρυπασμένων Χώρων.

Εδάφη που έχουν ρυπανθεί από την ανεξέλεγκτη απόθεση ή ενταφιασμό τοξικών και επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, χρήζουν πλέον άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση τους. Η αποκατάσταση τέτοιων περιοχών απαιτεί εξειδίκευση, εστιασμένη τεχνογνωσία, επιστημονική γνώση και εμπειρία. Η THALIS E.SS.A., σε συνεργασία με άλλες εξειδικευμένες εταιρίες, εκτελεί το μεγαλύτερο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έργο αποκατάστασης μολυσμένης από αποθέσεις αμιάντου περιοχής ,στην Κοζάνη τα Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ).

 Προσφέρει συστήματα:

 • Insitu βιολογικών και χημικών επεξεργασιών.
 • Ασφαλούς απομάκρυνσης και διάθεσης ρυπασμένου εδάφους.
 • Ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης χρήσιμων υλικών.
 • Προστασίας του υπεδάφους από ρύπανση.
 • Προστασίας, γεωτεχνικής και στατικής  ενίσχυσης χώρου.
 • Κάλυψης για προστασία του χώρου.
 • Οργανωμένων φυτεύσεων.
 • Αρδεύσεων.
 • Περιβαλλοντικής παρακολούθησης.