Η THALIS E.Sυποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς διαχείρισης στην αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του νερού και των αποβλήτων επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση των ζωτικών στοιχείων λειτουργίας τους όπως: μεγάλων υποδομών, δικτύων, αντλιοστασίων, διυλιστηρίων, ΕΕΛ, συστημάτων διοίκησης και ελέγχου. Συνεργαζόμαστε με βιομηχανικές επιχειρήσεις με στόχο την υποστήριξη τους στη διαχείριση των αναγκών χρήσης ύδατος και επεξεργασίας των λυμάτων.

Η THALIS E.SS.A. εμπλέκεται στον κύκλο νερού προσφέροντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, αποτελεσματική διαχείριση κόστους και βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα υποδομών.

Αναλαμβάνει σύνθετα έργα ειδικών απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο σχεδιασμό, στο συνδυασμό τεχνολογιών,  στην κατασκευή και στη λειτουργία.

Προσφέρει  υποστήριξη και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης υδάτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους (customized solutions).

Αναλαμβάνει το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία (turn-key projects):

  • Γεωτρήσεων, υδρομαστεύσεων, ταμιευτήρων, δεξαμενών και αντλιοστασίων.
  • Δικτύων διανομής νερού, αποχέτευσης λυμάτων και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
  • Έξυπνων συστημάτων – smart grids (παρακολούθηση, τηλεέλεγχος, τηλεμετρία και τιμολόγηση, εντοπισμός και έλεγχος απωλειών).
  • Εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού - διυλιστηρίων.
  • Εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου νερού.
  • Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνολογίες προσαρμοσμένες στις εκάστοτε περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
  • Εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
  • Συστημάτων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.
  • Εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων.
  • Εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων – ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.

Η THALIS E.SS.A. διασφαλίζει στους πελάτες της την πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, του ρυθμιστικού πλαισίου και της αειφορίας.