Το συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο λόγω της ευελιξίας του και της προσαρμοστικότητάς του σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Αποτελείται από τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, τη μονάδα τελικής καθίζησης, τη διάταξη ανακυκλοφορίας της ιλύος και τη διάταξη απομάκρυνσης της περίσσειας ιλύος. Ανάλογα με την εφαρμογή, το συμβατικό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοβάθμια καθίζηση. Συνδυάζεται με σύστημα προεπεξεργασίας για την αφαίρεση στερεών, άμμου και λιπών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του αποδέκτη δύναται η προσθήκη αναερόβιων και ανοξικών αντιδραστήρων για την απομάκρυνση του φωσφόρου και του αζώτου. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει επίσης, έργα επεξεργασίας της λάσπης και έργα απολύμανσης της τελικής εκροής.