Η τεχνολογία MBMR  βασίζεται στη συνδυασμένη χρησιμοποίηση των δύο πλέον εξελιγμένων και καινοτόμων μεθόδων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που εφαρμόζονται σήμερα, ήτοι του υβριδικού αντιδραστήρα αιωρούμενης-προσκολλημένης βιομάζας (MBBR- IFAS) και του βιοαντιδραστήρα βυθιζόμενων μεμβρανών (MBR).

Για το καθαρά βιολογικό κομμάτι επεξεργασίας των λυμάτων (αποδόμηση οργανικών, νιτροποίηση και απονιτροποίηση), η τεχνολογία MBMR χρησιμοποιεί τη μέθοδο MBBR-IFAS, ενώ για το κομμάτι διαχωρισμού της βιομάζας από την επεξεργασμένη εκροή (διαύγαση), χρησιμοποιεί τη μέθοδο του MBR, η οποία προσφέρει ποιότητα τριτοβάθμιας εκροής, καθώς ο διαχωρισμός υγρών/στερεών επιτυγχάνεται μέσω βυθιζόμενων μεμβρανών υπερδιήθησης (πλήρης απόρριψη αιωρούμενων και κολλοειδών στερεών, σημαντική απόρριψη παθογόνων). 

Ως εκ τούτου, η βιολογική βαθμίδα τύπου MBMR είναι ένας υβριδικός αντιδραστήρας αιωρούμενης-προσκολλημένης βιομάζας, με τη διαφορά ότι ο διαχωρισμός της βιομάζας από το επεξεργασμένο απόβλητο δε γίνεται μέσω βαρύτητας (συμβατική δευτεροβάθμια καθίζηση), αλλά μέσω μίας ενσωματωμένης μονάδας υπερδιήθησης μεμβρανών. Όπως αναμένεται, η τεχνολογία MBMR εμφανίζει το σύνολο των πλεονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν τις διεργασίες MBBR-IFAS και MBR. Στα συστήματα MBMR, η συγκέντρωση MLSS στο βιοαντιδραστήρα μπορεί να επιλεγεί στα πλαίσια των συγκεντρώσεων βιομάζας που απαντώνται στους συμβατικούς αντιδραστήρες MBR, ήτοι μεταξύ 8000-10000 mg/L. Στις περιπτώσεις αυτές, μειώνεται αντίστοιχα η χρησιμοποιούμενη ποσότητα βιοφορέων για ανάπτυξη προσκολλημένης βιομάζας, ενώ αυξάνεται αισθητά το ποσοστό ανακυκλοφορίας ιλύος από τη δεξαμενή των μεμβρανών προς το βιοαντιδραστήρα.