Η επίτευξη υψηλής ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων, μπορεί να εξασφαλιστεί με συνδυασμένη λειτουργία ενός συμβατικού συστήματος επεξεργασίας με μετέπειτα τριτοβάθμια επεξεργασία, για περαιτέρω απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών με συστήματα μεμβρανών (τύπου Ultrafiltration). Στα συστήματα μεμβρανών, τα λύματα κατά τη φάση διήθησης διέρχονται από τους πόρους των μεμβρανών και εισέρχονται στο εσωτερικό των μεμβρανών. Το σύστημα λειτουργεί είτε με εμβαπτιζόμενες σε δεξαμενές μεμβράνες είτε με εξωτερικές μεμβράνες τοποθετημένες σε ξεχωριστή κατασκευή. Το παραγόμενο διήθημα χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών (<2 mg/l) και θολότητας (<1NTU). Η μέθοδος αυτή αποτελεί ιδανική λύση για την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων δευτεροβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων σε τριτοβάθμια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πόσιμου νερού.

Περισσότερα...