Διαχείριση - Λειτουργία ΧΥΤΑ Σητείας 2015 - 2016

To έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών καθημερινής λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ .
Η συμβατική συνολική ποσότητα που θα διαχειριστεί η εταιρεία για 24 μήνες ανέρχεται σε 19.200 τόνους εισερχόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων
Ο ΧΥΤΑ έχει συνολική χωρητικότητα 170.000 m3 και καταλαμβάνει έκταση 21 στρεμμάτων

Στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνονται :

• Ο έλεγχος – ζύγιση των εισερχόμενων φορτίων

• Η υγειονομικής ταφής των εισερχόμενων απορριμμάτων

• Ο διαχωρισμός και η προσωρινή αποθήκευση των υλικών που εκτρέπονται από την ταφή σε ειδικό χώρο εντός του ΧΥΤΑ

• Η ανάπτυξη φρεατίων απαγωγής βιοαερίου

• Η περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος της εγκατάστασης

• Η συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του κινητού εξοπλισμού.

• Η λειτουργία και συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ

• Ο καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών και διατήρηση του συστήματος πυρασφάλειας σε ετοιμότητα

• Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων που είναι εγκατεστημένη στο ΧΥΤΑ

*Tip: Κάντε κλικ στη φωτογραφία για υψηλότερη ανάλυση!