Υπηρεσίες υποστήριξης διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει:

1. Την συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) σε ΟΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2. Λειτουργία δέκα (10) Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) στην Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά, Φλώρινα, Αμύνταιο, Τσοτύλι, Σιάτιστα, Σέρβια και Δεσκάτη.
3. Λειτουργία των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕΟΔ), που περιλαμβάνουν:

• Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
• Κεντρικό συνεργείο εξοπλισμού
• Κτίριο διοίκησης
• Φυλάκιο - ζυγιστήριο
• Δεξαμενή καυσίμων
• Δεξαμενή πυρόσβεσης
• Πλυντήριο οχημάτων
• Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
• Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ)
• Πυρσό καύσης βιοαερίου

3. Λειτουργία και συντήρηση του σταθερού και κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού, της αποκομιδής, των ΤΜΔΑ και των ΚΕΟΔ.
4. Περιβαλλοντική παρακολούθηση όλων των εγκαταστάσεων, συλλογή και στατιστική ανάλυση δεδομένων (απόβλητα που διαχειρίζονται), παρακολούθηση και μέτρηση εκπομπών αέριων ρύπων.

Οι συνολικές ποσότητες που θα διαχειριστούμε φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα

Untitled 2

*Tip: Κάντε κλικ στη φωτογραφία για υψηλότερη ανάλυση!