Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών

H εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕ Κουλούκωνα και Ζωνιανών έχει σχεδιαστεί για 11.196 ισοδύναμους κατοίκους ( Α΄φάση) με μέγιστη ημερήσια παροχή 2.356 m3/ημ.
Η επεξεργασίας των λυμάτων θα πραγματοποιείται με την μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό ( Extended Aeration Activated Sludge) με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου και περιλαμβάνει:

1. Μονάδα προεπεξεργασίας με εσχάρωση, εξάμμωση και λιποσυλλογή
2. Μονάδα βοθρολυμάτων
3. Μονάδα εξισορρόπησης ροής
4. Βιολογικό αντιδραστήρα για απομάκρυνση οργανικού φορτίου με επιλογέα και προαπονιτροποίηση
5. Τελική καθίζηση
6. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος
7. Χλωρίωση – αποχλωρίωση
8. Μεριστές παροχής
9. Μετρητές παροχής
10. Παχυντής βαρύτητας
11. Αφυδάτωση ιλύος
12. Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
13. Μονάδα απόσμησης
14. Διαμόρφωση χώρου- βοηθητικά δίκτυα
15. Δίκτυα σωληνώσεων και οδοποιία
16. Κτιριακές εγκαταστάσεις
17. Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
18. Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοματισμών
19. Δοκιμαστική λειτουργία για έξι (6) μήνες

*Tip: Κάντε κλικ στη φωτογραφία για υψηλότερη ανάλυση!