Επέκταση ενεργού κυττάρου ΧΥΤΑ Αμαρίου

Το έργο αφορά τη κατασκευή ενός νέου κυττάρου έκτασης 7,5 στρεμμάτων και χωρητικότητας 113.613,00 m3απορριμμάτων προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες για υγειονομική ταφή των ΑΣΑ της ΠΕ Ρεθύμνης.

Ειδικότερα τα έργα που θα κατασκευαστούν αφορούν:
1. Χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του κυττάρου και κατασκευή οπλισμένου αναχώματος στα κατάντη
2. Έργα στεγανοποίησης και τελικής κάλυψης του κυττάρου
3. Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων (συλλογή – επεξεργασίας-τελική διάθεση)
4. Έργα διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή – επεξεργασίας-τελική διάθεση)
5. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
6. Έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο κύτταρο
7. Αντιπλημμυρικά έργα
8. Έργα περιβαλλοντικού ελέγχου και παρακολούθησης του κυττάρου

*Tip: Κάντε κλικ στη φωτογραφία για υψηλότερη ανάλυση!