Η THALIS E.S. έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου «Επέκταση Ενεργού Κυττάρου ΧΥΤΑ Αμαρίου»

 

Η THALIS E.S έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ» με ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 31 Αυγούστου 2017. Στο έργο περιλαμβάνεται η επέκταση του ενεργού κυττάρου κατά 8 περίπου στρέμματα, η στεγανοποίησή του, η κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς ομβρίων υδάτων, η κατασκευή νέας δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων, καθώς και διάφορα έργα περιβαλλοντικής βελτίωσης με στόχο να καλυφτούν οι ανάγκες για υγειονομική ταφή των ΑΣΑ της ΠΕ Ρεθύμνης.