Η THALIS E.S. έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου : «WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR PAPASTRATOS COMPANY TOBACCO FACTORY IN ASPROPYRGO»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Ελλάδα - 28/02/2017


Η THALIS E.S. έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου : «WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR PAPASTRATOS COMPANY TOBACCO FACTORY IN ASPROPYRGO»

Η THALIS E.S. προχώρησε σε υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία Philip Morris International Inc (PMI) για την ανάληψη του έργου «WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR PAPASTRATOS COMPANY TOBACCO FACTORY IN ASPROPYRGO». Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή της νέας μονάδας επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ θυγατρική της Philip Morris International Inc (PMI).Η νέα μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων έχει υδραυλική δυναμικότητα 600 m3/day με πρόβλεψη επέκτασης στα 900m3/day. Όσον αφορά το οργανικό φορτίο αντιστοιχεί σε επεξεργασία λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 35.000 κατοίκων με δυνατότητα επέκτασης σε 52.000 κατοίκους.Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων εφαρμόζεται μηχανική και φυσικοχημική πρωτοβάθμια επεξεργασία, πρώτη βαθμίδα βιολογικής επεξεργασίας με την τεχνολογία MBBR και διαχωρισμό λάσπης με DAF, δεύτερη βαθμίδα βιολογικής επεξεργασίας με την τεχνολογία βιοαντιδραστήρων μεμβρανών MBR. Η ποιότητα εκροής από το σύστημα είναι κατάλληλη για απεριόριστη άρδευση.

Το αντικείμενο της εργολαβίας συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής:
• Μελέτη εφαρμογής του έργου
• Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
• Εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού.