ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε : 26 Ιανουαρίου 2022

H THALIS ES S.A στις 25.01.2022 υπέγραψε τη σύμβαση « Ολοκλήρωση αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας». Στο πλαίσιο της σύμβασής προβλέπεται να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας. Τμήμα του εν λόγω ΧΑΔΑ έχει αποκατασταθεί ήδη. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. αφορούν κυρίως: Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, Κατασκευή στρώσης εξομάλυνσης, Κατασκευή στρώσης Στεγανοποίησης, Κατασκευή στρώσης Αποστράγγισης, Κατασκευή στρώσης επιφανείας, Εγκατάσταση Γεωυφασμάτων διαχωρισμού, Έργα διαχείρισης όμβριων, Έργα διαχείρισης βιοαερίου, Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου και Λοιπά έργα (περίφραξη, κ.λπ.).