ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε : 10 Μαΐου 2022

Η ένωση εταιριών «Κ/Ξ THALIS E.S S.A – ΓΚΟΛΙΟΠΟΛΟΣ Α.Τ.Ε» στις 9 Μαΐου 2022 υπέγραψε  σύμβαση για την εκτέλεση του έργου « Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδειάς» .

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
  •  την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
  • τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
  • την κανονική λειτουργία για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18)  μήνες ,
  • την υποχρεωτική συντήρηση  για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του έργου