ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε : 21 Μαΐου 2022

Η THALIS E.S S.A στις 20/05/2022 υπέγραψε σύμβαση για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  (ΕΕΛ) οικισμού Κυριακίου» .

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
  • τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
  • την κανονική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με προαίρεση ακόμη τρία(3) έτη.