Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν.Κοζάνης

Δημοσιεύθηκε : 19 Ιουνίου 2023

Η Thalis E.S S.A στις 25/5/2023 υπέγραψε σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για το έργο : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν.Κοζάνης».

Ο σχεδιασμός της μονάδας έγινε σε βάθος  40ετίας, δηλαδή για το έτος 2047, με έτος αναφοράς το 2007 και αφορά ισοδύναμο πληθυσμό 8.100 κατοίκων .

Το έργο περιλαμβάνει

  • Κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας, από τα έργα εισόδου - προεπεξεργασίας μέχρι το φρεάτιο εξόδου,
  • Διασύνδεση των έργων εισόδου με τον αγωγό του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού, που φθάνει μέχρι το όριο του γηπέδου της ΕΕΛ,
  • Έργα διασύνδεσης της εκροής του επεξεργασμένου νερού με κλειστό αγωγό εκροής και η κατασκευή του αγωγού αυτού, ο οποίος θα εγκατασταθεί υπόγεια σε όρυγμα κατά μήκος του υδατορέματος Κοντολάκκια και του παράπλευρου αγροτικού δρόμου, σε συνολικό μήκος 1150m προς τα κατάντη, με αγωγό PVC Φ500, με σκοπό την διευθέτηση των επεξεργασμένων λυμάτων,θέση σε αποδοτική λειτουργία και δοκιμές ολοκλήρωσης,
  • Λειτουργία και συντήρηση για 12 μήνες (περιλαμβανομένων και των δοκιμών ολοκλήρωσης και θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία).

Η τεχνολογία που έχει επιλεγεί είναι αυτή της ενεργού ιλύος δια παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση λάσπης και παράλληλη νιτροποίηση των λυμάτων. 

Στην Thalis είμαστε παρόντες με συνέπεια κάθε μέρα, σε κάθε ανάγκη, σε κάθε πρόκληση, φέρνοντας εξειδικευμένες λύσεις για όλους με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.