Η THALIS E.S. έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ανάληψης σύνθετων έργων για την πλήρη και μόνιμη αποκατάσταση και διαχείριση ρυπασμένων εδαφών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, χώρων διάθεσης αποβλήτων και ορυχείων. Οι προσφερόμενες λύσεις για την ανάκτηση των εδαφών είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές.

Ειδικότερα διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στις αποκαταστάσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) καθώς και βιομηχανικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Η ανεξέλεγκτη διάθεση ή/και ταφή αστικών αποβλήτων κατά το παρελθόν,  έχει δημιουργήσει εστίες ρυπασμένων εδαφών. Σε αυτές τις περιοχές, πέραν της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω οσμών, πυρκαγιών και ανάπτυξης παθογόνων μολύνσεων, έχουν επηρεαστεί οι υδροφορείς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στη διαχείριση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων τόσο στην άρδευση όσο και στην ύδρευση. Εκτός από την φυσική αποκατάσταση διερευνούμε τις δυνατότητες λειτουργικής αποκατάστασης με στόχο την επαναχρησιμοποίηση της γης για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η THALIS E.S. S.A.  προσφέρει συστήματα:

 • Ιnsitu επεξεργασίας στραγγισμάτων.
 • Mονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων.
 • Προστασίας του υπεδάφους από ρύπανση.
 • Aπόσμησης ,απαερίωσης του χώρου.
 • Eλεγχόμενης καύσης και ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου.
 • Aνάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Aναδιάταξης απορριμματικού ανάγλυφου.
 • Προστασίας - γεωτεχνικής ενίσχυσης πρανών.
 • Kάλυψης και προστασίας του χώρου.
 • Oργανωμένων φυτεύσεων -ένταξης του χώρου στο περιβάλλον.
 • Aρδεύσεων.
 • Περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Λειτουργικής αποκατάστασης