Η THALIS E.S. υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς διαχείρισης στην αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του νερού και των αποβλήτων επιτυγχάνοντας αναβάθμιση των ζωτικών στοιχείων λειτουργίας τους όπως: μεγάλων υποδομών, δικτύων, αντλιοστασίων, διυλιστηρίων, ΕΕΛ, συστημάτων διοίκησης και ελέγχου. Συμβάλουμε στην ψηφιακή μετάβαση των φορέων ύδρευσης και άρδευσης, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργίας εγκαταστάσεων και κατασκευάζουμε ποιοτικά έργα στον κύκλο του νερού. Συνεργαζόμαστε με βιομηχανικές επιχειρήσεις με στόχο την επίτευξη  αποτελεσματικής διαχείρισης  στην χρήση ύδατος και στην επεξεργασία των λυμάτων.

Αναλαμβάνει σύνθετα έργα ειδικών απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο σχεδιασμό, στο συνδυασμό τεχνολογιών,  στην κατασκευή και στη λειτουργία. Προσφέρει  υποστήριξη και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης υδάτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους (customized solutions).

Η THALIS E.S. S.A. εμπλέκεται στον κύκλο νερού προσφέροντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, αποτελεσματική διαχείριση κόστους και βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα υποδομών.

Αναλαμβάνει το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία (turn-key projects):

  • Γεωτρήσεων, υδρομαστεύσεων, ταμιευτήρων, δεξαμενών και αντλιοστασίων.
  • Δικτύων διανομής νερού, αποχέτευσης λυμάτων και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
  • Έξυπνων συστημάτων – smart grids (παρακολούθηση, τηλεέλεγχος, τηλεμετρία και τιμολόγηση, εντοπισμός και έλεγχος απωλειών).
  • Εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού - διυλιστηρίων.
  • Εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου νερού.
  • Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνολογίες προσαρμοσμένες στις εκάστοτε περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
  • Εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
  • Συστημάτων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.
  • Εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων.
  • Εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων – ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.

 

Η THALIS E.S. S.A. διασφαλίζει στους φορείς διαχείρισης του πόρου την πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, του ρυθμιστικού πλαισίου και της αειφορίας. Συμμετέχουμε ενεργά στη συλλογική προσπάθεια για το μετασχηματισμό του μοντέλου διαχείρισης του κύκλου του νερού στην κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας με στόχο την ενίσχυση της κυκλικότητας και της μείωσης των απωλειών καθώς και την βέλτιστη αξιοποίηση του πόρου προς όφελος των πολιτών.